Geen producten (0)

Voorwaarden

 

              De webwinkel - Let your heart speak

01-02-2019

 

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 Let your heart speak: gevestigd te Oudenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 73803987 handelend onder de naam Letyourheartspeak.

1.2 Website: de website van letyourheartspeak, te raadplegen via www.letyourheartspeak.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met letyourheartspeak.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Letyourheartspeak en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Letyourheartspeak zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Letyourheartspeak slechts bindend, indien en voor zover deze door Letyourheartspeak uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.4 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor Letyourheartspeak alleen bindend indien en voor zover deze door Letyourheartspeak uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN INFORMATIE

3.1 Alle op de Website en in andere van letyourheartspeak afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.Letyourheartspeak kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Letyourheartspeak afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4 Letyourheartspeak kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

3.5 Alle handgemaakte producten door Letyourheart speak zijn uniek. Dat wil zeggen dat een product een klein beetje kan afwijken van een foto die op de website staat. Let yourheartspeak streeft er echter wel na om producten te maken die zo veel mogelijk gelijk zijn als de fotos die op de website te zien zijn.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Letyourheartspeak en het voldoen aan de daarbij door Letyourheartspeak gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Letyourheartspeak onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Letyourheartspeak het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 

4.4 Letyourheartspeak behoudt zich het recht om,echter na vermelding/overleg aan/met klant, de levertijd aan te passen, en te verlengen.

4.5 Letyourheartspeak behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

 

ARTIKEL 5. UITVOERING OVEREENKOMST

5.1 Zodra de bestelling door let yourheartspeak is ontvangen, stuurt letyourheartspeak de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2 Letyourheartspeak is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

5.3 De levertermijn bedraagt in beginsel 2 tot 6 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Letyourheartspeak.

5.4 Indien Letyourheartspeak de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5.5 Letyourheartspeak raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

5.7 Indien een Klant een product besteld en betaald heeft in de webshop en er blijkt dat dit product niet meer leverbaar is,krijgt de Klant zijn/haar betaling binnen 5 werkdagen teruggestort.

ARTIKEL 6. HERROEPINGSRECHT/RETOUR

6.1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Letyourheartspeak binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

6.2 De  kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant.

6.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Speciaal voor Klanten handelend in uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat producten enkel ongebruikt in ongeopende verpakking geretourneerd kunnen worden.

6.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

6.5 Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan letyourheartspeak.  Letyourheart bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Let yourheart speak

Bosschendijk 161

4731DD O udenbosch

6.6 Reeds door Klant  betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald.

6.7 Deze terugbetaling en zijn termijn gaat in nadat de Klant de producten retour heeft verzonden of deze retournering digitaal kan aantonen

.6.8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  1. Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;hiermee worden de op maakt gemaakte producten bedoeld.
  2. Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

                                                                                                                                                                       

ARTIKEL 7. PRIJZEN EN BETALING

7.1 Klant dient betalingen aan Letyourheartspeak volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Letyourheartspeak is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

7.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen. Letyourheart speak mag de prijzen van de artikelen veranderen. Echter heeft een klant een bestelling gedaan en betaald,terwijl tussen de tijd van bestellen en leveren de prijzen veranderen,blijft de prijs die ten eerste is afgesproken geldig.

ARTIKEL 8. GARANTIE EN CONFORMITEIT

8.1 Letyourheartspeak streeft er naar om op de website de producten zo goed mogelijk te omschrijven zodat de klant een goed beeld krijgt van de bestelde artikelen

.8.2 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt letyourheartspeak daarvan in kennis te stellen.

8.3 Indien letyourheartspeak de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

ARTIKEL 9. KLACHTENPROCEDURE

9.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van letyourheartspeak, dan kan hij bij Letyourheartspeak telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2 Letyourheartspeak geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Letyourheartspeak binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De totale aansprakelijkheid van Letyourheartspeak jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de

Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). 

10.2 Aansprakelijkheid van Letyourheartspeak jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade,  vertragingsschade, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten

10.3 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Letyourheartspeak jegens Klant geen enkele

aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van grove schuld van Letyourheartspeak.

10.4 De aansprakelijkheid van Letyourheartspeak jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een

Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant letyourheartspeak onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en letyourheartspeak ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat letyourheartspeak in staat is adequaat te reageren.

10.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij letyourheartspeak meldt.

10.6 In geval van overmacht is letyourheartspeak niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van letyourheartspeak.

ARTIKEL 12. SLOTBEPALINGEN

12.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.3 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden communicatie per e-mail , mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Let yourheart speak

B osschendijk 161

4731DD Oudenboschtel 06-48619084

e-mail esther.gijzen@planet.nl

KvK 73803987

                                                                                                                                                                      

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.